Hlavní menu

Dodací a prodejní podmínky KM BETA a. s.
(platné od 1.2. 2019)

A: Výrobky

 • viz. ceník výrobků 2019

B: Balení

 • viz. ceník výrobků 2019

C: Objednávka musí zásadně obsahovat

 • vyžaduje se písemná forma zaslaná poštou, faxem nebo e-mailem. Možnost využití tiskopisu akciové společnosti
 • druh výrobku, požadované množství, barvu - viz prospekt
 • způsob dopravy
 • požadovaná dodací lhůta
 • místo určení
 • Dodací lhůta:
  Objem objednávkyDodací lhůtaCena dopravy na území ČR pro smluvní partnery
  Plně vytížené vozidlo10 pracovních dní (není-li v platném ceníku uvedeno jinak) Zdarma
  5 a více palet zbožíDo 24 pracovních dní Zdarma
  3 - 4 palety zbožíDo 24 pracovních dní 1 000 Kč bez DPH
  1 - 2 palety zbožíDo 24 pracovních dní 1 500 Kč bez DPH
  Kusová zásilka do 50 kg10 pracovních dní 500 Kč bez DPH nebo náklady přepravní společnosti, bude upřesněno v rámci objednávky

  Plně vytíženým kamionem se myslí odběr nejméně 22 tun nebo 35 ks palet výrobků. U systému Profiblok se vytížením vozidla rozumí nejméně 22 t výrobků nebo 28 ks palet výrobků a zboží Profiblok.
  Dodavatel si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z následujících závažných důvodů:
  • vyšší moc, např. živelná pohroma
  • havárie technologického zařízení dodavatele
  • přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit dodavatele
  • prodlení v platbách ze strany odběratele

  Zakázkově vyrobené zboží
  • výrobu lomených, úžlabních tašek je nutno objednat 30 dnů před termínem dodávky, dojde-li ze strany odběratele ke zrušení připravené objednávky, bude odběrateli fakturována suma za vyrobené a neodebrané zboží dle platného ceníku.
  • Výrobu krytiny v povrchové úpravě elegant modrá a zelená je nutno objednat 60 dnů před termínem dodávky, dojde-li ze strany odběratele ke zrušení připravené objednávky, bude odběrateli fakturována suma za vyrobené a neodebrané zboží dle platného ceníku.

D: Způsob placení

 • smluvní partneři dle platných smluv
 • nesmluvní partneři
  • platba v hotovosti
  • předfakturou (zálohový list)

E: Předmět objednávky

 • sortiment betonové střešní krytiny včetně doplňků je uveden v technické příručce, prospektovém programu. Tento sortiment odpovídá normě ČSN EN 490.
 • sortiment zdicích prvků Sendwix včetně doplňků je uveden v technické příručce, prospektovém programu. Tento sortiment materiálů odpovídá příslušným ČSN EN s výjimkami uvedenými v interní směrnici č.1/2006.
  Na výše uvedený sortiment výrobků bylo vydáno prohlášení o shodě podle § 13 zák.č.22/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č.190/2002 Sb. a nařízení vlády č.163/Sb. a 312/2005 Sb.
 • sortiment zdících prvků Profiblok včetně doplňků je uveden v technické příručce, prospektovém programu. Tento sortiment materiálů odpovídá příslušným ČSN EN s výjimkami uvedenými v interní směrnici č.1/2006.
  Na výše uvedený sortiment výrobků bylo vydáno prohlášení o shodě podle § 13 zák.č.22/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č.190/2002 Sb. a nařízení vlády č.163/Sb. a 312/2005 Sb.
 • sortiment suchých maltových směsí Profimix. Tento sortiment odpovídá normám ČSN EN 998-1, 13813, 12004.

F: Ceny

 • ceny jsou určené ceníkem platným v době expedice
 • v ceně je zahrnuta paletizace a nakládka výrobků na dopravní prostředek
 • dojde-li ze strany odběratele ke změně objednaného a připraveného zboží, nebo k úplnému zrušení objednávky, bude za každou nově zabalenou nebo připravenou paletu účtována částka 100,- Kč bez DPH
 • Dojde-li ze strany odběratele ke změně nebo k zrušení části nebo celé objednávky, která již je přepravována, budou účtovány vzniklé přepravní náklady.
 • SlužbaCena a podmínky
  Balení neucelené palety100 Kč bez DPH za každou neucelenou paletu (neucelenou paletou se rozumí odběr menšího množství ks na paletu než je stanovené v platném ceníku KM Beta a.s.)
  Vykládka zboží nad 2h250 Kč/h za 3. a každou další započatou hodinu vykládky
  Dodávka na “čas”*3000 Kč bez DPH za přepravu
  Vykládka zboží na dvou místech, které od sebe jsou vzdálené do 30 km* Zdarma
  Vykládka zboží na dvou místech, které jsou od sebe vzdálené více než 30 km* 30 Kč za každý kilometr vzdálenosti mezi místy vykládky (započítává celá vzdálenost)
  Odběr zboží vozidlem odběratele (mimo systém Profiblok)*V případě odvozu zboží vozidlem odběratele a využití nejméně 90% užitečné nosnosti vozidla (22-24tun) bude dodavatelem poskytnuta sleva dle tarifu za dopravu. V případě nevytíženého vozidla bude sleva za dopravu alikvotně krácena. Sleva za dopravu bude poskytnuta pouze proti předložení výpisu GPS vozidla a potvrzeného dodacího listu odběratelem. Sleva za dopravu bude poskytnuta formou dobropisu, a to po obdržení dodacího listu potvrzeného konečným příjemcem. Odběratele je odběratel je povinen na objednávce uvést přesné místo určení, resp. skládky, název a adresu konečného příjemce včetně telefonického spojení a na tomto místě objednané zboží složit.
  Odběr zdícího systému Profiblok a Profimix vozidlem odběratele*V případě odvozu zboží vozidlem odběratele bude poskytnuta sleva 5 % z fakturované hodnoty dodávky bez DPH, snížené o poskytnuté slevy, rabaty, bonusy. Tato sleva bude poskytnuta pouze za předpokladu, že odběratel odebere zboží pouze v příslušném výrobním závodě Hodonín a pouze po písemné dohodě (emailem apod.) s dodavatelem (dispečerem dopravy). Systém Profiblok je možné odebrat ve výrobním závodě Hodonín, systém Profimix je možné odebrat ve výrobním závodě Bzenec.
  Dodávka zboží vozidlem s hydraulickou rukou*Termín dodání vozidlem s hydraulickou rukou se řídí písemnou dohodou (emailem apod.) s dodavatelem (dispečer dopravy) a nevztahují se na ni tak dodací lhůty uvedené výše. Za každé použití hydraulické ruky (každá 3 paleta zboží, nosník miako, překlad, a jiné) je společností KM Beta, a. s. účtováno 150 Kč bez DPH.
  Při manipulaci s hydraulickou rukou je nutno dodržet pokyny proškolené obsluhy, která zodpovídá za bezpečnost vykládky.
  Pokud si odběratel objedná auto s hydraulickou rukou a zruší toto skládání 48 a méně hodin před akcí, zaplatí odběratel částku stejnou, jako kdyby složení hydraulickou rukou proběhlo.
  * služby poskytované pouze smluvním partnerům KM Beta, a. s.

  Dodávka na "čas" znamená Pro objednávky zaslané smluvním partnerem nejméně 5 pracovních dní před uskutečněním dopravy lze zajistit dodání na přesný datum a 60 minutové časové okno.

  V případě, že odběratel odebere zboží vlastním vozidlem a složí zboží na jiném místě, než bylo dohodnuto s dodavatelem, popř. než vyplývá z objednávky pro konečného příjemce, a vyfakturuje částku za dopravu do původně dohodnutého místa a tato částka bude o 20% vyšší než by mu náleželo za dopravu do skutečně realizovaného místa, je povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých).

  Odběratel odpovídá za to, že jím označené místo vykládky je bezpečně přístupné (dle pravidel silničního provozu) pro běžné typy nákladních vozidel plně naložených souprav používaných akciovou společností KM Beta či smluvními přepravci. V případě, že nebude bezpečně přístupné místo vykládky (rozhodující je názor řidiče automobilu, který zásilku dopravuje), je odběratel povinen určit nové vhodné místo vykládky a je povinen všechny náklady vzniklé v souvislosti se změnou místa vykládky uhradit. Pokud odběratel neurčí náhradní místo vykládky do 2h potom, co mu dodavatel oznámil nemožnost dosažení původního místa vykládky, vyloží dodavatel objednané zboží na dodavatelem určeném vhodném místě a odběratel je povinen v takovém případě uhradit dodavateli cenu zboží a veškeré náklady vzniklé se změnou místa vykládky včetně případné další manipulace, nákladů na skladování a následnou dopravu do nového místa určení stanoveného odběratelem.

  Expedice z výrobních závodů:

  • Bzenec-Přívoz: Střešní krytina, zdicí systém Sendwix, suché maltové směsi Profimix
  • Kyjov: Střešní krytina
  • Hodonín: cihelný systém Profiblok

  V případě kombinace nakládky sortimentu z více výrobních závodů si dodavatel vyhrazuje právo:

  • V případě dopravy vozidlem odběratele vozidlo naložit na více expedicích.
  • V případě dopravy vozidly dodavatele, dodat zboží na více vozidlech a ve více dnech (při dodržení smluvních dodacích lhůt).

G: Dodací podmínky

Dodávka je splněna:
 • v případě vlastního odvozu naložením na přepravní prostředek
 • v případě požadavku na dohodnuté místo dopravními prostředky dodavatele předáním zboží sjednanému přepravci
 • v případě, že zákazník neodebere zakázku nebo její část v dohodnutém termínu, bude mu zakázka nebo zbývající část rezervována maximálně 14 dnů.
 • v případě odvozu vozidly dodavatele dodáním na dohodnuté místo určení

H: Přechod vlastnictví a rizika

 • Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží celkovým zaplacením kupní ceny. V případě, že zboží nebude v termínu zaplaceno, vyhrazuje si dodavatel právo neuhrazené zboží odvézt zpět na náklady odběratele.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku dodávky dle bodu G.

I: Způsob vrácení palet

KM Beta a.s. zásadně přijímá nazpět palety nepoškozené a schopné dalšího použití, označené logem KM BETA. To znamená, že všechny díly palety jsou spojeny hřebíky, prkna nepoškozená. Jestliže palety vrácené odběratelem budou poškozeny tak, že nebudou schopny plnit svoji funkci, KM Beta a.s. není povinna takové palety převzít a uhradit. Za běžné opotřebení palet se odběratel zavazuje uhradit dodavateli nájem 20,- Kč bez DPH za danou paletu. Nájem bude fakturován odběrateli společně s dodávkou. Při zasílání prázdných palet prostřednictvím přepravců je nutno palety zasílat vyplaceně na místo určení. Zásadně nelze palety vracet na náklady KM Beta a.s., Hodonín. V případě nedodržení uvedené podmínky budou náklady na vrácení palet přeúčtovány odběrateli a nebo zúčtovány proti záloze za palety. Palety se zásadně vracejí jen do 6 měsíců po expedici výrobků KM Beta. Na základě potvrzené vrácenky od KM Beta a.s., budou palety dobropisovány v termínu do pěti pracovních dnů.

J: Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem firmy KM Beta a.s. Na dodávané betonové zboží poskytuje firma KM Beta a.s. záruku 30 let za podmínek uvedených v platném záručním listu, který je odběrateli předán s fakturou. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci musí být uvedeno číslo faktury (dodacího listu), datum nákupu, kdy a kde bylo zboží zakoupeno. Dále musí být uveden důvod reklamace, resp. popis vady a případně návrh na řešení. Dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním či skladováním výrobků. Za vady jakosti, na které se záruka nevztahuje, zodpovídá dodavatel po dobu 2 let ode dne uskutečněné dodávky. Záruka se rovněž nevztahuje na případné barevné rozdíly a přechodné výkvěty dle ČSN EN 490. V případě dopravy zboží odběratelem nese riziko mechanického poškození dodávky odběratel.

V případě poškození zboží vinou dopravy dodavatele je odběratel povinen sepsat reklamační zápis v den dodání zboží, tento zápis bude podepsán odběratelem i přepravcem. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je odběratel povinen reklamovat ihned u přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky. Skryté vady musí být reklamovány do tří dnů po zjištění vady. Výrobky se zjevnou vadou nesmí být instalovány do střešního pláště, respektive stavební konstrukce. Odpovědnost dodavatele je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží.

K: Odstoupení od smlouvy, náhrada škody

V případě zaplacení zboží před dodávkou má dodavatel právo splnit dodávku ve Ihůtě do 10 dnů po obdržení platby na účet anebo jiné uzavřené dohodě. Při neodstranitelných překážkách, nemůže-li dodavatel tuto Ihůtu dodržet, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž musí neprodleně vyrozumět odběratele a také neprodleně jemu vrátit zaplacenou částku. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinnosti v uzavřené kupní smlouvě podle „Dodacích a prodejních podmínek“, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných anebo neodvratitelných okolností, kterým nemohl prodávající zabránit.

L: Všeobecné závěrečné ustanovení

Všechny spory vznikající ze smluv mezi odběratelem a dodavatelem a v souvislosti s nimi budou řešeny dle platných právních norem a předpisů v den podpisu smlouvy. Pokud není v „Dodacích a prodejních podmínkách“ ustanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřených příslušná ustanovení zákonů ČR. Tyto „Dodací a prodejní podmínky” ve smyslu platných právních norem se považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek sortimentu betonové střešní krytiny a zdicích prvků dodávaných a. s..

zpět
pix
2019 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook